SPØRSMÅL/KONTAKT

Vanlige spørsmål om senteret og medlemskap

Hvordan blir jeg medlem

Du melder deg inn via internett hjemme eller i Medlemsservicekiosken på senteret. Umiddelbart etter at du har meldt deg inn kan du hente medlemskortet ditt i Medlemsservicekiosken på senteret. Du administrerer selv ditt medlemskap under «min side».

Hvordan får jeg medlemskort?

Hvis du kjøper medlemskap i medlemskiosken på senteret, kommer det automatisk ut et medlemskort ved gjennomført betaling.
 
Hvis du kjøper medlemskap på nett kan du hente medlemskortet i medlemskiosken på senteret når du kommer (åpen man-søn fra 05.30-22.30). 
 
Da gjør du bare følgende:
 
1. Trykk på «jeg er medlem» 
 
2. Trykk på «hent medlemskort» 
 
3. Skriv inn e-postadressen og passordet du valgte når du opprettet medlemskapet
 
4. Ta bilde
 
Da kommer det automatisk  ut et medlemskort av maskinen. 
 

Hvordan kan jeg si opp mitt medlemskap

Gå på «min side» og logg deg inn med e-postadressen og passordet du valgte da du meldte deg inn. Velg «avslutt mitt medlemskap».

Kan jeg bruke andre betalingsmåter enn betalingskort?

Nei, du må ha et kort med kontrollsiffer (CVC) bak og bank-id.

Jeg har fått nytt betalingskort

Du endrer betalingskort på «Min side» Endring blir belastet med kr 5,-

Jeg har glemt passordet mitt

Du kan fornye passordet ditt via denne lenken 

https://lindesnesfitness.sics.no/mypage/resetpassword 

Jeg har fått inkassovarsel

Dersom du har fått inkassovarsel fra Collectio kan du ikke lenger betale fra «min side» Du må benytte tilsendte giro, og alle spørsmål rundt saken må stilles direkte til Collectio tlf 22 80 62 90 . Har du ikke blitt trukket pga at du har endret betalingskort eller fått nytt må du endre dette etter du har betalt. Neste måneds trekk vil da bli forsøkt trukket automatisk som vanlig.

Dersom du har fått inkassovarsel fra Visma Collectors er 815 66 360 kan du ikke lenger betale fra «min side» Du må benytte tilsendte giro, og alle spørsmål rundt saken må stilles direkte til Visma Collectors er 815 66 360  . Har du ikke blitt trukket pga at du har endret betalingskort eller fått nytt må du endre dette etter du har betalt. Neste måneds trekk vil da bli forsøkt trukket automatisk som vanlig.

Jeg har glemt eller mistet kortet mitt

Du kan kjøpe et nytt på senteret. Velg «Glemt/mistet medlemskort» i Medlemsservicekiosken.

Medlemskortet mitt virker ikke

Du kan sjekke status på «min side». Her vil det fremkomme om hvorfor kortet ditt er sperret, f. eks. manglende betaling, ikke godkjent bilde eller ureglementerte passeringer i porten. Du vil også få beskjed på skjermen ved inngangsporten.

Prøvetime

Vil du prøve senteret før du melder deg inn? Du kan enten komme i betjente tider for gratis prøvetime, eller kjøpe en prøvetime/drop in i kiosken på senteret for kr 120,-. 

Når man registrerer seg som medlem hos oss blir man bedt om å lese gjennom medlemsbetingelsene og bekrefte at man har lest og godtar disse før medlemskapet opprettes. Vi opplever dessverre at ikke alle leser nøye nok gjennom disse eller ikke leser dem i det hele tatt, noe som uheldigvis av og til medfører misforståelser og ulike former for brudd på disse betingelsene/reglene.

Her finner du derfor en fullstendig oversikt over alle medlemsbetingelser og vilkår


 
MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR

Lindesnes Gym As

Furuholmen

4520 Lindesnes

org.nr 915142028


Besøksadresse :

Shapes Lindesnes

Rådhusveien 2a

4520 Lindesnes

E-post : lindesnesfitness@gmail.com

Mobil: 452 08 951

 

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Det er medlemmets plikt å sette seg inn i senterets rømningsplan/ branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten til ditt senter.

 

1. Rettigheter og plikter som medlem i treningssenteret Shapes Lindesnes (SL):


· Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.

· Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.

· Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/ åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.

· Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor SLs kontroll.

· Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår , eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

· Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av SL.

· Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.

· Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av SL.

· All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til norsk lov.


Medlemmet :

· Plikter å endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer.

· Plikter å møte opp i bemanningstiden for å forevise legitimasjon innen 7 dager ved kjøp av honnør, student eller bedrifts-medlemsskap.

· Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,-

· Aksepterer at SL fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.

· Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltagelse i aktivitetene på senteret.

· Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdra til en annen person.

· Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Gjentatte brudd på dette vil føre til utestenging eller erstatningspliktig. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

· Du er selv ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering e.l, ring alarmtelefonen.

· Dersom du mister medlemskortet skal SL ha beskjed umiddelart slik at kortet kan sperres.

· Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås pga mistet nøkkel eller lignende, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egenhånd. Dette skal foretas av SL personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, evnt. vente til senteret er bemannet.

· Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/ refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

· Aldersgrensen på senteret er 13 år. Alle under 18 år må ha godkjennelse fra foresatte for å trene på senteret. Foresatte må underskrive tillatelse og den signerte kontrakten må leveres innen 7 dager etter at medlemskapet er tegnet. Medlemmet er selv ansvarlig for å få med seg hjem kontrakt til signering eller møte opp med foresatte i betjente tider for signering. Ved brudd på aldersgrensen vil medlemskapet avsluttes og innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert. 

· Godtar at SL kan sende informasjon på den registrerte eposten.


2. Generelle kontraktsbestemmelser


· Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

·  Ved kjøp av medlemskap uten binding, er medlemmet selv ansvarlig for å si opp medlemskapet og kan ikke kreve refusjon for medlemsavgift dersom oppsigelse ikke er mottatt.

· Man kan trene på alle Shapes filialer i betjente tider. Sjekk hvert senter for individuelle tider.


3. Betaling av medlemskapet

· Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.

· Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 01. i hver måned.

· SL forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.

· Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt – Registrering av avtalen og betaling for dette skjer til betjeningen i bemannet åpningstid.

· SL ( org.nr 915142028 er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.


4. Angrerett

· Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler.


5. Prosedyre ved manglende betaling

· Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan SL sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.


6. Oppsigelse av medlemsavtalen

· Oppsigelse skal skje via ”Min side”, avslutte medlemskap. http://lindesnesfitness.sics.no/mypage eller ved å ta direkte kontakt med senteret.

· Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. Ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen 31.desember med siste betalingstrekk 01.desember.

· Ved oppsigelse må man betale ny innmeldingsavgift dersom man ønsker å starte medlemskapet på nytt.

· SL forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på SL interne retningslinjer.

· Andre brudd på senterets regler/retningslinjer som medfører utestenging:

– Tyveri

– Vold

– Hærverk

– Hatefulle ytringer ovenfor andre medlemmer aller ansatte 

– Gjentatte brudd på senterets trivselsregler (dette innebærer høyt støynivå som virker sjenerende ovenfor andre medlemmer, mangelfull hygiene, bruk av utesko inne på senteret, ikke rydde på plass utstyr etter bruk osv)

– Gjentatte brudd på andre regler som står skrevet rundt på senteret


7. Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer :

– Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned

– Graviditet

– Midlertidig utstasjonering i forbindelse jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskapet vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.

Jeg vil si opp mitt medlemskap

Gå inn på «min side» og logg deg inn med e-postadressen og passordet du valgte da du meldte deg inn. Velg «avslutt mitt medlemskap».

Kan jeg få se senteret før jeg melder meg inn

Du er hjertelig velkommen til å  komme innom for en omvisning når senteret er bemannet. Hvis du vil prøve senteret uten betjente tider, kan du kjøpe en prøvetime/drop in i Medlemsservicekiosken på senteret for kr 120,-. 

Jeg har mistet nøkkelen til skapet mitt

Ring alarmtelefonen (45208951) ved behov for utrykning dersom det ikker er ansatte tilstede. Det er under ingen omstendigheter lov å bryte opp skapet selv. Dette vil utløse et gebyr. Oppmøte vil bli fakturert med kr 450,- på dagtid og kr 600,- etter kl 17 samt helg.

Jeg husker ikke passordet mitt

Gå til «min side», trykk på Glemt passord.

Når er senteret bemannet?

Mandag : 09.00 – 11.00 & 16.00 – 18.00
Tirsdag : 16.00 – 18.00
Onsdag : 09.00 – 11.00 & 16.00 – 18.00
Torsdag : 16.00 – 18.00
Fredag : 09.00 – 11.00                              

I helligdager og ferier kan det være avvik. Se da våre Facebooksider eller plakater på senteret. 

Har dere dusjer og garderober?

Det har vi! Garderobene er delikate og praktiske med låsbare skap. Ta med hengelås og benytt skapene i garderoben eller ekspressgarderoben rett innenfor porten.

Jeg er ny på senteret, kan jeg få opplæring?

Alle nye medlemmer tilbys en gratis veiledningstime med PT. Kontakt oss når du melder deg inn, så kan du og en av våre PT-er avtale tidspunkt som passer. 

Hvilken aldersgrense er det på sentret? 

Senteret har 13 års aldersgrense. 

Fant du ikke svar på ditt spørsmål?
Bruk kontaktskjemaet under, eller kontakt oss på vår servicetelefon

servicetelefon: 45208951

Mandag - søndag

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Lukk meny